چهارمین حضور شرکت فنی مهندسی ایکو در نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان:

شرکت فنی مهندسی ایکو برای چهارمین سال متوالی در نمایشگاه بین اللملی صنعت در محل دائمی نمایشگاه های اصفهان واقع در پل تاریخی شهرستان حضور پیدا نمود