مقالات

معرفی انواع غشا

غشاهای فیبر توخالی غشاهای فیبر توخالی (Hollow fiber membrane,HFMs) دسته ای از غشاهای مصنوعی هستند که حاوی یک مانع نیمه تراوا به شکل فیبر توخالی

ادامه مطلب